Loading..
Processing... Please wait...

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmandAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van In My Dresser. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van In My Dresser.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. In My Dresser behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door In My Dresser erkend.
 
Artikel 2 – Gegevens
2.1 Indien u een bestelling plaatst bij In My Desser, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van In My Dresser. In My Dresser houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
2.2 In My Dresser respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 
Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen In My Dresser en een klant komt tot stand nadat een bestelling door In My Dresser in behandeling is genomen.
3.2 In My Dresser behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
 
Artikel 4 - Afbeeldingen en specificaties 
4.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van In My Dresser gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 5 – Prijzen
5.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.
5.4 Ongeacht het totaal aan verleende directe korting, behoudt de In My Dresser het recht om per product een maximum bedrag aan korting te accepteren. Indien in dergelijke gevallen de daadwerkelijk verrekende korting afwijkt van de door de klant verzilverde korting, zal In My Dresser de klant hiervan op de hoogte stellen.
5.5 In My Dresser behoudt zich te allen tijde het recht om aangeboden korting in te trekken, of om korting op bestellingen niet te accepteren. Daarnaast behoudt In My Dresser het recht om verleende directe korting in de vorm van coupons of kortingscodes te blokkeren. Indien In My Dresser gevallen van fraude met korting vermoedt, behoudt In My Dresser het recht om bestellingen te weigeren of niet te leveren.
5.6 Indien een klant het product of de producten uit een bestelling retourneert, behoudt In My Dresser het recht om de verstrekte directe korting, in welke vorm dan ook, in te houden op eventuele terugbetaling aan de klant. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, behoudt In My Dresser het recht om het totaal aan verleende korting over de gehele order te verrekenen bij eventuele terugbetaling aan de klant. De klant heeft in deze gevallen geen recht op de productwaarde exclusief korting, zoals deze in de webshop vermeld staat.  

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betaling dient op voorhand te geschieden. De bestelling wordt verwerkt zodra de betaling ontvangen is. Als de betaling 7 dagen na de datum van bestelling nog niet ontvangen is, wordt de bestelling geannuleerd.
6.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure. 
6.3 De klant geeft In My Dresser toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
 
Artikel 7 – Levering
7.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
7.2 Bestellingen die via iDeal of PayPal betaald zijn, worden binnen 1 tot 4 werkdagen geleverd. Dit hangt af of de bestelling via brievenbuspost of pakketpost wordt verstuurd.
7.3 Aan de leveringsplicht van In My Dresser zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door In My Dresser geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 
Artikel 8 – Garanties
8.1 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan In My Dresser) deze gebreken onmiddelijk te melden aan In My Dresser door een e-mail te sturen naar order@inmydresser.com Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 3 dagen na levering aan In My Dresser te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 Eigendom van alle door In My Dresser aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij In My Dresser zolang de afnemer de vorderingen van In My Dresser uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van In My Dresser wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
9.2 De door In My Dresser geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan In My Dresser of een door In My Dresser aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin In My Dresser haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
9.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht In My Dresser zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 
Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij In My Dresser, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie In My Dresser niet gelieerd is.


10.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.


10.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.


10.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor slechts informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is dus verboden.
 
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 In My Dresser is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
Artikel 12 – Overmacht
12.1 In My Dresser is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van In My Dresser alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 In My Dresser behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is In My Dresser gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien In My Dresser bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen In My Dresser en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij In My Dresser er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.